Rezistans ek Alternativ

Non a Represyon & Kolonizasyon

Rezistans ek Alternativ a émis un communiqué de presse pour denoncer et apporter son soutien a cinq menbres du Muvman Indepandantis
Rodrige (MIR) mis en arrestation le 18 Juillet 2019

Rezistans ek Alternativ tenir a exprim so solidarite ek soutien a 5 kamarad depi Muvman Indepandantis Rodrige (MIR) ki finn arete Zedi 18 Zilyet par lapolis. Zot ti pe sinpleman kanpe pasifikman lor site kot inn dekouver enn trezor dan Rodrig. Nou denons britalite ki lapolis inn servi kont enn fam ek enn zanfan 7-an. Li ankor revoltan pou anprann ki lapolis inn dir ki zot inn gayn ‘lord’ depi Moris pou sa represion ki deroule yer apre midi dan Rodrig.

ReA kondann represion stil kolonial ki Leta Morisyen a traver litilizasyon Lapolis ek SMF ki finn servi kont bann aktivist MIR. Zot pe revandik drwa pou desid sor zot patrimwann istorik ek kiltirel ki finn dekouver laba. Se enn kestion pertinan et zistifie ki bann kamarad Rodrigue pe souleve: setadir drwa pou desid an tou indepdans ek de fason otonom de seki zot later detenir ou kapav prodwir. Atraver zot aksion pasifik zot ousi met an limyer kiksoz de byin malsin osin nou repiblik. Moris pe azir kuma kolon anver abitan bann lezot zil. Sa li totalman an kontradiksyon lor seki finn arive divan Nasyon Ini resaman. Moris pe reklam dekolonizasion konplet so teritwar a traver retour souverennte lor Sagos an mem tan li ena mem pratik ki bann lanpir kolonial anver lepep Rodrig ek lezot zil.

Sa lepizod trezor la pe ousi met an limyer bann limit lotonomi dan Rodrig. Lotonomi finn zame donn drwa a Rodrigue a oto derterminasion, lor drwa pou desid lor zot lavi ek zot destine. Sel repons a lopresion, kondesandans ek represion kont lepep Rodrig ek lezot zil: se ekout zot demand pou plis liberte ek lindepandans. Represion ek latitid kolonial pa enn solision!

Rezistans ek Alternativ solider avek bann kamarad dan Rodrig ek reiter so dimann a Leta ek Lapolis pou retir imedyatman tou sarz kont tou dimoune ki lapolis ti pe rod arete yer ek pourswiv dan bann zour ki pe vini. Dan moman kot nou pe selebre ze-de-zil, avek atlet ki sorti Rodrig, la mwend de soz, se pou montre respe pou lepep Rodrig, pa mepri ek represion!

Robbie Hurloll, Ashok Subron & Stefan Gua

pou Rezistans ek Alternativ

Votre pub ici dans les articles

Partager et informez vous aussi......