web analytics

Joëlle Coret : »Leta ek so Minis Lar ek Patrimoine Kiltir bizin vinn de lavan avek bann propozision.. »

Dans une lettre ouverte aux artistes mauriciens, la Présidente de l’Union Of Artists (UOA), demande aux gouvernment et à Avinash Teelek de venir de l’avant pour expliquer les différentes annulations des concerts et des artistes internationaux et nationaux certains à la veille des prestations.

Joëlle Coret pose des questions tel que :
Pou ki rezon pe ena sa bann anilasion-la?Eski se parski Leta pa sir ki li kapav asir sekirite ek mintenir lord piblik ?

Eski se lakoz ena lepidemi CoVID-19, avek bann ka Covid ki pe ogmante dan pei ?

Elle dit que la période festive permet aux artistes et les autres acteurs de souffler financièrement avec de nombreuses prestations mais que 2023 ne sera pas le cas.

17 desam 2023

Let a latansion bann Artis Morisien

Avek anilasion plizier evennman mizikal ek artistik dan mwa Desam, li bizin kler zordi pou sak artis ki so lintere ekonomik ek sekirite alimanter ek sosial se pa priorite Minister Ar ek Patrimoine Kiltirel. Syndika Artis Morisien (UOA) denons sa mank konsideration ki Leta pe fer prev anver bann travayer sekter artistik ek evenmantiel.

Pourtan ziska Novam ek Desam 2023 konser artis internasional pa finn anile, Cote D’Or ti ena konser le 16 desam.

Leta ek so Minis Lar ek Patrimoine Kiltir bizin vinn de lavan avek bann propozision pou ki bann artis lokal osi kapav exers zot metie ek satisfer zot bann fann.

Pou ki rezon pe ena sa bann anilasion-la?

Eski se parski Leta pa sir ki li kapav asir sekirite ek mintenir lord piblik ?

Eski se lakoz ena lepidemi CoVID-19, avek bann ka Covid ki pe ogmante dan pei ?

Dan toulede ka se Leta ki bizin pey pou lapert ki bann artis pou sibir. Nou rapel zot ki kan laeropor ti ferme ek touris pa ti kapav rant dan pei, se larzan piblik ki ti finans saler dan sekter lotelri.

Eski li pa normal ki si dan plin mwa Desam, mwa lakoup pou artis, Leta asir sekirite piblik pou ki konser kapav fer swa Leta pran bann mezir pou anpes CoViD-19 fane. Dan toulede ka, artis pa kapav et lese pour kont.

Nou finn trouve pandan sa de banane ki fek pase la komie artis pe bizin kontribiye CSG. Ine ariv le 20 Desam, ena artis pena kas pou fer Nwel parski konser finn anile ouswa pa finn otorise. Leta ek Minis Lar ek Patrimoine Kiltirel pa kapav res insansib. Zot bizin met enn ‘fond d’urgence’ anplas a dispozision bann artis ki afekte par sa sitiasion-la.

Tou artis se artis, ki so travay finn anile dan lotel ouswa dan kad evennmansiel.

Joelle Coret
Présidente
Union Of Artists (UOA)

Verified by MonsterInsights