web analytics

Bruneau Laurette: »Mo lekip ek mwa nou pou desid o-moman Nomination day ki pou meyer pou nou pei »

Le membre actif de One Moris a mis en ligne un message à la population pour souhaiter une bonne rentrée, commenter les inondations de Belal à Port-Louis et la stratégie pour les prochaines législatives.

Bonzour zot tou,

Mo swet enn bon repriz tou bann zelev ek bann sitwayen ki finn repran sime travay apre enn lane difisil ek debi 2024 avek siklonn Belal ki finn fer boukou dega ek viktim par inkonpetans gouvernman kot Pravin Jugnauth finn fer ‘False and Malicious declaration’ kont Direkter meteo ki finn vinn Bouk – Emiser alor ki veritab koupab sa trazedi ki finn frap Moris se Pravin Jugnauth ek Anwar Husnoo kar Direkter meteo finn avoy Husnoo dokiman ki dir ki bizin met klas 3 Lindi.

Mo prezant mo sinpati bann fami ki finn viktim bann inkonpetans ek neglizans kriminel ek tou bann dimounn ki finn perdi zot bann zafer kot bokou fami finn met zenou a-ter dan dezespwar.

2023 finn terminn avek tou bann magouy, koneksion politisien avek serten o-grad lapolis ki pe roul kartel LADROG avek la mafia, Nou finn trouve kouma serten polisie met LADROG avek dimounn et kouma pa deklar larzan ki gagne pandan perkizision kot trafikan ek kot bann lezot diferan personn. Zot kokin larzan ek bizou, whisky etc. Tousa mo ti dir le 29 Oktob 2022 a Places Darmes Port Louis. Apre enn semenn SP partener 50/50 ek so lekip met zarm minision anba mo matla ek ladrog dan mo loto.

2024 se enn lane de defi kot nou pou fer kitsoz inposib vinn posib par nou lafwa ek, nou konviksion pou enn Lil Moris kot ena Morisien. Mo enn dimounn ki bouz par lafwa ek konviksion. Mo pa fer nanye pou lizie dimounn ou pou fer politisien plezir. San lafwa ni konviksion mo pa ti pou kapav reini otan dimounn :

1.Le 20 Out 2020 dan Port Louis
2.Le 12 Septam 2020 dan Mahebourg
3.Le 13 Fevriye 2021 dan Port louis
4.Le 29 Oktob 2022 Places darmes alor ki tou parti politik ti pe per pou fer manifestasion ou meeting.

Zame mo ti pou sorti lor bail si mo pa ti ena lafwa ni konviksion.
Mo finn touletan fer fas sa Gouvernman ki reprezant enn Goliath ki fer dominer avek Sitwayen, avek aktivis, zournalis, serten polisie ki gagn transfer pinitif ek mem bann sindikalis alor ki lezot parti politik ti dan zot salon ti pe esey et politikman korek. Zame mo finn per pou afront sa sistem pouri la avek osi so bann institision koronpi.

Mo finn touletan o-fron pou defann sitwayen Morisien kont opresion parski mo krwar dan sanzman an- profonder de nou sistem kot zis sanz dimounn ek ‘process Flow’ sa sistem pouri la res parey.

2024 se lane sanzman avek nou lafwa ek nou konviksion pou enn lil Moris kot zanfan ena lavenir.
Mo garanti ou ki avek nou lafwa ek nou konviksion ansam nou pou bouz kitsoz dan SA pei-la.

Mo Lekip ek mwa nou pou ena 3 posibilite:

1.Prezant enn Premie Minis pou 5 an.
2.Kot mo pou kapav travay sou enn Premie Minis et mo pou pran enn parti responsabilite premie Minis an tan ki Minis linteryer ek sekirite Nasional
3.Momem mo poz kouma Premie Minis.

Mo lekip ek mwa nou pou desid o-moman Nomination day ki pou meyer pou nou pei an fonksion kontext ek realite ki pe prime dan sa ler – la.
Nou pe kontign travay, biento nou pou prezant zot nou program ek nou lekip.

An – atandan le Premie Me 2024 kot nou pou dir zot direksion pou pran, mo swet zot tou enn lane 2024 beni, dan ou foye, ou travay ek dan sakenn so lantrepriz. Nou avans ansam dan nou lafwa pou enn sel lil Moris kot ena zis Morisien. Enn sel lil Moris pou tous.

Vive Moris, Vive One Moris.
Bruneau Laurette

Verified by MonsterInsights