web analytics

Fermeture temporaire des centres de la Carte d’Identité Nationale

Dans un communiqué redigé, le National Identity Card Unit du Prime Minister’s Office informe les membres du public que les centres de Carte d’Identité Nationale seront fermés du 27 janvier au 18 février 2024, cela pour des besoins de divers et il faudra prendre leurs cartes d’dentités jusqu’au 31 janvier 2024.

Fermtir Tanporer bann Sant Kart Idantite Nasional
Dan kad lansman nouvo sistem Kart Idantite Nasional, tou bann sant Kart Idantite Nasional dan Moris ek Rodrig pou ferme depi 27 Zanvie ziska 18 Fevriye 2024.
Piblik osi avize ki:
1. Dat limit pou fer enn demann pou Kart Idantite aktiel, li Vandredi 26 Zanvie 2024.
2. Apre sa dat-la, ou pa pou kapav fer okenn demann pou enn Kart Idantite aktiel.
3. Dat limit pou rekiper ou Kart Idantite selon sistem aktiel, li Merkredi 31 Zanvie 2024.
4. Aktivite normal pou repran dan tou bann sant Kart Idantite Nasional apartir 19 Fevriye 2024.

Ziska Merkredi 31 Zanvie 2024, tou bann sant Kart Idantite Nasional pou ouver depi 09h ziska 18h pandan lasemenn ek ziska 16h pandan wikenn.

Sant Kart Idantite Nasional Moris ena an so posesion plizier kart idantite ki pa finn reklame par nou bann sitwayen. Bann demander konserne kapav
kontakte Registration and Issuance Centre ki ena lor zot resi pou rekiper zot kart idantite dan bann sant swivan:
a) Rose-Hill National Identity Card Centre, Bâtiment NPF, Rose-Hill
b) Flacq National Identity Card Centre, Service client (Ex Fire-Station), Centre de Flacq.
c) Port Louis National Identity Card Centre, Bâtiment Emmanuel Anquetil, Port Louis (pou bann demander ki abit dan distrik Port Louis ek pou bann lezot biro ki finn ferme depi 2014).
d) Port Mathurin Civil Status Office, Fisherman Street, Port Mathurin, Rodrigues.

Ki dokiman ou bizin amene?

Bann sitwayen ki finn fer aplikasion Kart Idantite aktiel bizin vinn an-personn dan sant zot lokalite pandan ler biro. Pou kolekte ou kart idantite, ou bizin amenn bann dokiman swivan:
1. Resi ki ti donn ou kan ou ti fer aplikasion pou enn kart idantite. Si ou finn perdi resi-la, ou kapav kontakte Supervisor kot ou finn fer aplikasion pou gagn led.
2. Ansien kart idantite, si li ankor valid; ek
3. Memo Lapolis (si ansien kart idantite finn perdi).

Tou bann sitwayen ki finn fer aplikasion ena ziska 31 Zanvie 2024 pou kolekte zot kart idantite.

Pou plis detay, kontakte nou lor 4681594 / 4681595.

Verified by MonsterInsights