web analytics

Communiqué de la CEB sur la facture du mois de février 2024.

Swit a bann komenter lor rezo sosio konsernan bil kouran pou mwa fevrie 2024 ki plizier konsomater pe ziz elve, Central Electricity Board (CEB) p amen bann presizion.

1. CEB finn note ki sak lane, faktir pou mwa fevrie ena enn tandans pli elve ek nou gagn boukou reprezantasion de la par de bann konsomater.
2. Li bon kone ki faktir fevrie reflet konsomasion elektrik pou period desam a zanvie, ki bann period festiv ek kot la populasion servi plis kouran.
3. Depi mwa novam 2023, CEB finn lans enn kanpagn sansibilizasion pou inform bann konsomater exers enn kontrol pli strikt ek pa gaspiy kouran pandan period fet pou evit retrouv zot avek bann faktir exsesif.
4. Anplis, period desam ek zanvie se de mwa ki pli so ek pli imid de lane. Alor, san mem realize, la population servi plis vantilater ek klimatizer pandan bann long period, ki li pendan lanwit ou lizour.
5. Enn klimatizer servi ant 1 a 2 kilowatt par er (kWh) ek pandan enn nwit li enn minimum de 10 kWh. Lor 30 zour, li fer deza 300 kWh, swa 300 inite ki anviron Rs 1,800 pou enn sel klimatizer.
6. Sertin dimounn finn asosie ogmantasion lor zot faktir a enn ogmantasion tarif elektrisite. Dernie ogmentation tarif ki ti ena date de fevrie 2023 ek sa ogmention tarif la ti aprouve ek avalize par URA (Utility Regulatory Authority).
7. Lor plis ki 410,000 abone domestik, zis 15% ki ti konserne par sa ogmantasion tarif-la. 85% abone (anviron 350,000) ki servi mwins ki 300 inite pa ti afekte par ogmantasion tarif ek 60,000 konsomater ki tom sou tarif sosial ti benefisie 1 rediksion 20% lor zot faktir.

A lire

Verified by MonsterInsights