web analytics

Aplikasion pou Alokasion Labours

Lea Chagossian Welfare Fund a publié un communiqué de pour inviter celles eyt ceux qui veulent obtenir une bourse d’étude après leurs études réussies de Primary School Achievement Certificate (PSAC) et National Certificate of Education (NCE).

Chagossian Welfare Fund (CWF) pe ofer enn labours a bann zenfan desandan Sagosien ki finn reisi zot l’exame Primary School Achievement Certificate (PSAC) ek National Certificate of Education (NCE) ek pe demann zot soumet zot aplikasion pou labours.

Montan aniel pou sak kategori pou lane skoler 2022
Bann zenfan ki finn konplet PSAC ek NCE pou gagn enn alokasion de Rs 8000 aniel ziska lafin zot sik segonder base lor zot rezilta.

Ezibilite ek kondision
• Sink (5) meyer tifi et sink (5) meyer garson Kominote Sagosien ki finn reisi dan lexame PSAC e ki pe kontinie pourswiv zot letid segonder pu elizib.
• Pou nivo NCE, trwa (3) zelev ki aport meyer rezilta pou gagn labours.
• Bann zelev bizin travay bien dan tou size.
• Priorite pou donn bann zenfan Sagosien premi liye et si pena lakalite, lerla pou konsider bann zenfan deziem liye. Exsepsionelman kapav konsider trwaziem liye depandan lor rezilta.
• Bann ki fer aplikasion bizin montrer prev ki zot desandan Sagosien
• Bann zanfan ki res Agalega, Board pou fer aranzman avek OIDC pou ki kapav pas mesaz pou zot fer aplikasion pou labours. Enplis, pou donn zot de semenn adisionel apre dat limit pou zot soumet zot aplikasion.

Form Aplikasion
• Form aplikasion disponib dan de sant CWF de 09.00 a 15.00 er de Lindi a Vandredi.
• Form aplikasion la bizin akonpagne par enn kopi rezilta pou lane skoler 2022 ki sertifie par lekol.
Dat Limit
Dat limit pou soumet aplikasion: le 18 Out 2023.

Verified by MonsterInsights